آموزش

یکی از مهم ترین فاکتور های موفقیت فناوری اطلاعات و ارتباطات موضوع آموزش و انتقال دانش فنی و تکنولوژی است.
از این رو شرکت هوشمند افزارسلار، مرکز آموزش های تخصصی و فوق تخصصی خود را با هدف انتقال تکنولوژی روز دنیا راه اندازی نموده است.

آموزش

راهکارهای آموزش فناوری اطلاعات در هوشمندافزار سُلار